ZASADY PRZETWARZANIA ZEBRANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 pojęcie usług detektywistycznych ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 13 informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą ust. 1 i 2 oraz art. 15 prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą ust. 1 lit. a, c i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

Usługi związane z Bezpieczeństwem Biznesu oraz Detektywistyczne polegają na weryfikacji stanu rzeczywistego oraz wykluczeniu zbędnych konfabulacji. Wobec tego materiały pozyskane podczas czynności dochodzeniowych odzwierciedlają stan faktyczny a nie subiektywną opinię lub wyobrażenie Zleceniodawcy. Dopuszcza się dokumentowanie jedynie opisowe w charakterze świadka, kiedy wykonanie dokumentacji fotograficznej mogło by wiązać się z dekonspiracją Detektywa. W związku z różnym charakterem prowadzonych czynności, rodzajem obserwacji oraz wynagrodzeniem za pracę Detektywa, sprawozdanie z usługi zawiera informacje zgodne z podstawią zlecenia. Czyli ustaleniami Zleceniobiorcy ze Zleceniodawcą co do zakresu usługi.

Sprawozdanie zawiera informacje pozyskane w sposób legalny oraz etyczny z poszanowaniem życia i zdrowia Zleceniobiorcy, Figuranta oraz osób trzecich. Czynności operacyjno-dochodzeniowe wykonywane są zgodnie z literą prawa oraz Ustawą o Usługach Detektywistycznych. Przy pozyskiwaniu informacji nie korzysta się ze środków kontroli operacyjnej przeznaczonej wyłącznie dla SS (Służb Specjalnych). Informacje pozyskane poprzez rozpytanie osobowych źródeł informacji mają charakter wspierający dochodzenie ponieważ Detektyw nie posiada podstawy prawnej wylegitymowania tych osób w celu pozyskania danych osobowych. Osobowe źródło informacji może jedynie dobrowolnie uczestniczyć w prowadzonych dochodzeniu w charakterze świadka.

Zgodnie z powyższym Zleceniodawca- klient nie może żądać od Zleceniobiorcy- Prywatnego Detektywa działań niezgodnych z prawem i narażających bezpieczeństwo ludzi. Dotyczy to w szczególności: 

 • naruszenie godności i nietykalności
 • naruszenie miru domowego
 • nakłaniania do popełnienia przestępstwa
 • nielegalnego pozyskiwania informacji
 • niewłaściwego montażu urządzeń podsłuchowych oraz GPS

Zrozumienie oraz uwzględnienie powyższych aspektów eliminuje dorozumienie efektu wykonania usługi. Czyli nadinterpretację w zakresie możliwości technicznych oraz prawnych w przypadku wykonywania zleconych usług.

Legenda:  

 • Figurant- osoba obserwowana na temat której zbiera się materiały operacyjne 
 • Osobowe źródła informacji- osoba posiadająca istotne dla sprawy informacje 
 • Rozpytanie- pozyskanie istotnych informacji od osób trzecich 
 • Legendowanie- stworzenie sytuacji w celu pozyskania informacji

UWAGA!  Usługa Detektywistyczna nie jest usługą na efekt. Wobec tego wynagrodzenie nie jest pobierane wyłącznie za zebrane w sprawie dowody ale również za czas całkowity poświęcony na sprawę Zleceniodawcy oraz całokształt pracy włożony w usługę przez Zleceniobiorcę. Dotyczy to również np. czasu obserwacji oraz innych działań operacyjnych podczas, których nie wydarzy się nic istotnego dla sprawy.

Źródło: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH . Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad osobą trzecią.
Autor: mgr Michał Sokołowski Każdego roku w sektorze prywatnym występuje coraz więcej nadużyć wewnątrz przedsiębiorstw. Mogą to być wszelkie działania na niekorzyść pracodawcy oraz całej organizacji, jak na przykład ogólnie pojęte przestępstwa pracownicze.
 • Świadomość w kwestii zagrożeń na jakie narażona jest każda organizacja zarówno ze strony ataków zewnętrznych jak i wewnętrznych działań pracowników, może uchronić przed dużymi stratami Waszą organizację.
 • Audyt Śledczy- Dochodzeniowy pomaga w przeprowadzeniu kontroli dotyczących nadużyć i umożliwia wdrożenie procesów naprawczych. Pozwala również na zebranie dowodów w celu ukarania sprawców nadużyć.
 • Przeciwdziałanie korupcji, przestępstwom menadżerskim oraz innym nadużyciom pracowniczym gdzie występuje działanie na szkodę pracodawcy. Kontrwywiad gospodarczy i zabezpieczenie przed działalnością nieuczciwej konkurencji.
 • Nieuchronność kary jest ważnym czynnikiem w powstrzymaniu człowieka przed popełnieniem przestępstwa. Ukaranie przestępcy ma wymiar również prewencyjny jako ostrzeżenie dla ewentualnych naśladowców.
Avatar

"Nasze kompetencje nie bazują jedynie na przeszkolonych teoretykach. Nasze kompetencje zbudowane są na praktyce oraz CASE STUDY!"

mgr Michał Sokołowski

Nasz zespół to same ASY z branży bezpieczeństwa

W skład dedykowanych zespołów specjalnych wchodzą byli funkcjonariusze Wydziałów do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Audytorzy Śledczy oraz Prywatni Detektywi. W zakresie bezpieczeństwa wspierają nas byli funkcjonariusze BOR oraz Żołnierze Formozy.