Nasze kompetencje nie bazują jedynie na przeszkolonych teoretykach. Nasze kompetencje zbudowane są na praktyce oraz CASE STUDY!

Słabości wewnątrzorganizacyjne utrudniają walkę z nadużyciami. Zaledwie 51% badanych firm przeprowadza regularne oceny i szkolenia w zakresie ryzyka nadużyć – przynajmniej raz do roku, natomiast aż co piąte przedsiębiorstwo nie prowadzi takich przeglądów i szkoleń w ogóle. Aż 20% wszystkich nieprawidłowych działań jest popełnianych przez przedstawicieli kadry menedżerskiej. 

Bardzo ważne jest też morale i przestrzeganie etyki przez pracowników firmy: 

Wpływ etycznej kultury organizacyjnej na przeciwdziałanie nadużyciom w polskich firmach nie jest w pełni wykorzystywany Około 80% badanych posiada formalny program etyki lub program zgodności, ale jedynie w niespełna połowie z tych firm prowadzi się regularną komunikację i szkolenia z zakresu etyki. 

Jednocześnie firmy wskazują na coraz większy negatywny wpływ nadużyć na sferę poza-finansową w szczególności morale pracowników. 

Grupy Docelowa: 

 • Właściciele Firm / Kadra Zarządzająca / Kadra Menadżerska / HR / Księgowość / Prokurenci
 • Pracownicy niższego szczebla uczestniczący w procesach wrażliwych oraz mający wpływ w szczególności na bezpieczeństwo przepływu towarowego, zakupy, sprzedaż, gospodarkę materiałową, przepływy pieniężne, sprzedaż, zaopatrzenie, ochronę.

Cel szkolenia: 

Przyswojenie tematu w tym terminologii oraz aspektów prawnych. Uzmysłowienie zagrożeń oraz metod zapobiegania poszczególnym czynnikom ryzyka. Prewencja oraz konsekwencje prawne. 

Metodologia szkolenia: Wdrożenie pasywnych i aktywnych metod szkolenia w tym przyswajanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zastosowaniem pokazu. Przytoczenie Case Study, analogii oraz aspektów prawnych.

Tematyka szkoleń w naszej ofercie: 

 1. Czynnik Ludzki prewencja kontroling
 2. Dobre praktyki, procedury, potrzeba coachingu i szkoleń
 3. Etyka w przedsiębiorstwie
 4. Przestępstwa Menadżerskie i Przestępstwa Pracownicze
 5. Kradzieże Pracownicze, Związki pracownicze o charakterze przestępczym
 6. Nieuczciwa konkurencja Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 7. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
 8. Szpiegostwo Gospodarcze, Tajemnica przedsiębiorstwa, Ochrona technologii i znaku towarowego
 9. Korupcja w biznesie, Antykorupcja, Polityka Antykorupcyjna
 10. Sygnaliści, Whistleblowing
 11. Przestępstwa chorobowe,
 12. Przestępstwa ubezpieczeniowe
 13. Audyty bezpieczeństwa, audyty śledcze
 14. Przykłady i aspekty prawne
 15. Kodeks etyki w przedsiębiorstwie
 16. Działanie w porozumieniu a niewiedza
 17. Wymogi sytemu zarządzania antykorupcyjnego wg normy ISO 37001:2016 ISO 37001

Powyższe szkolenia przeprowadzamy kompleksowo lub łączymy w wybranej konfiguracji wykładając je w poszczególnych panelach. Czas trwania szkolenia to minimum 8 h. Szkolenia mogą być przeprowadzane indywidualnie dla jednej osoby lub grupowo dla pracowników wymaganego przez Zleceniodawcę szczebla kadrowego.

Koszt szkolenia- wycena indywidualna uwzględniająca ilość osób na szkoleniu, zakres szkolenia, dojazd szkoleniowców na miejsce, ewentualne koszty sali jeśli szkolenie nie będzie przeprowadzane w siedzibie Zleceniodawcy, ewentualne noclegi dla szkoleniowców. 

Przykładowa wycena 8 godzinnego szkolenia przy uwzględnieniu minimum 10 słuchaczy (bez kosztów logistycznych, sali wykładowej i cateringu) od 400 netto / osoba = 4000 netto. 

Źródło: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH . Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad osobą trzecią.
Autor: mgr Michał Sokołowski Każdego roku w sektorze prywatnym występuje coraz więcej nadużyć wewnątrz przedsiębiorstw. Mogą to być wszelkie działania na niekorzyść pracodawcy oraz całej organizacji, jak na przykład ogólnie pojęte przestępstwa pracownicze.
 • Świadomość w kwestii zagrożeń na jakie narażona jest każda organizacja zarówno ze strony ataków zewnętrznych jak i wewnętrznych działań pracowników, może uchronić przed dużymi stratami Waszą organizację.
 • Audyt Śledczy- Dochodzeniowy pomaga w przeprowadzeniu kontroli dotyczących nadużyć i umożliwia wdrożenie procesów naprawczych. Pozwala również na zebranie dowodów w celu ukarania sprawców nadużyć.
 • Przeciwdziałanie korupcji, przestępstwom menadżerskim oraz innym nadużyciom pracowniczym gdzie występuje działanie na szkodę pracodawcy. Kontrwywiad gospodarczy i zabezpieczenie przed działalnością nieuczciwej konkurencji.
 • Nieuchronność kary jest ważnym czynnikiem w powstrzymaniu człowieka przed popełnieniem przestępstwa. Ukaranie przestępcy ma wymiar również prewencyjny jako ostrzeżenie dla ewentualnych naśladowców.
Avatar

"Nasze kompetencje nie bazują jedynie na przeszkolonych teoretykach. Nasze kompetencje zbudowane są na praktyce oraz CASE STUDY!"

mgr Michał Sokołowski

Nasz zespół to same ASY z branży bezpieczeństwa

W skład dedykowanych zespołów specjalnych wchodzą byli funkcjonariusze Wydziałów do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Audytorzy Śledczy oraz Prywatni Detektywi. W zakresie bezpieczeństwa wspierają nas byli funkcjonariusze BOR oraz Żołnierze Formozy.